Image

Resultaten

Onderzoek bij bestaande coachingsprojecten laat zien dat het zowel voor de leerlingen als voor de studenten een meerwaarde heeft om aan een dergelijk programma mee te doen. De inhoud van SalsA wordt bepaald door de individuele behoeften van de leerling en ontwikkelingsdoelen worden met hen aan het begin afgesproken. Uit voorgaande jaren is gebleken dat leerlingen zich door deel te nemen aan het project SalsA hebben ontwikkeld op vier verschillende gebieden: sociaal, persoonlijk, cultureel en academisch. Ook de opbrengsten voor de studenten zijn onder te verdelen in deze vier gebieden. Hieronder bespreken we deze opbrengsten per gebied.

Sociale opbrengsten
Leerling
Door de individuele coaching blijkt dat de sociale opbrengsten voor leerlingen onder andere bestaan uit het beter durven vertrouwen van en het tonen van interesse in anderen, met name in de coach. Ook leren ze zich hierdoor openstellen naar anderen. Bovendien vinden de leerlingen een betere balans tussen de tijd die ze met anderen besteden en de tijd die ze alleen besteden.

Student
De studenten werken aan hun interpersoonlijke competentie doordat ze omgaan met pubers en zichzelf leren verplaatsen in hun belevingswereld. Ook leren ze te communiceren met de doelgroep pubers en bouwen ze een pedagogische relatie op. Binnen deze relatie leren ze initiatief te tonen en een rolmodel te zijn voor de leerlingen. Voor zowel studenten als leerlingen geldt bovendien dat ze te maken krijgen met en spreken over andere culturen en deze leren accepteren.

Persoonlijke opbrengsten
Leerling
Bij SalsA stelt de leerling samen met zijn of haar coach doelen op waar ze tijdens de coaching aan gaan werken. Hiervoor is het nodig om situaties en leerdoelen onder woorden te brengen. Bovendien hebben leerlingen door de coaching het gevoel dat ze niet alleen voor bijvoorbeeld problemen staan en dat iemand hen daarbij kan helpen. Ook is gebleken dat leerlingen door de coaching meer zelfvertrouwen krijgen en zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten.

Student
Om de coaching succesvol te laten verlopen moeten studenten zich openstellen naar anderen. Zo kunnen de studenten van mede-coaches en van de coördinatoren leren, maar ook steeds beter hun leerling begrijpen. Tegelijkertijd is het hiervoor nodig om grenzen te stellen. De student heeft er een aandeel in om de samen met de leerling gestelde doelen te bereiken. Hierdoor worden ook de studenten zich bewust van hun eigen kwaliteiten: waarmee kan ik mijn leerling zo goed mogelijk helpen?

Culturele opbrengsten
Leerling
Met hulp van hun coach leren leerlingen een perspectief te ontwikkelen ten aanzien van hun eigen toekomst. Ze doen daarbij kennis op over (nieuwe) culturele instellingen in de nabije omgeving maar ook over belangrijke onderwerpen als pesten of gezond eten. Ook doen ze kennis op over andere levensstijlen en ontwikkelen ze hier begrip voor: ze doen ervaringen op buiten hun comfort zone. 

Student
Studenten doen tijdens hun stage bij SalsA ook kennis op over andere levensstijlen en ook zij ontwikkelen hier meer begrip voor. Net als de leerlingen doen ook zij ervaringen op buiten hun comfort zone en komen zij in aanraking met een doelgroep waarmee zij zelfstandig wellicht niet snel in aanraking zouden komen. 

Academische opbrengsten
Leerling: Schoolprestaties verbeteren
Leerlingen ontwikkelen bij SalsA een toekomstperspectief ten aanzien van toekomstig werk of studie en ontwikkelen daarbij ook belangrijke vaardigheden als het maken van een planning en het vinden van de balans tussen huiswerk maken en vrije tijd.

Student: Didactische competentie
Studenten krijgen bij hun stage bij SalsA de gelegenheid om hun opgedane kennis van hun studie toe te passen in de praktijk. Hierbij valt te denken aan het omgaan met pubers, het stimuleren van de motivatie, het overbrengen van kennis en het observeren en signaleren van bepaald gedrag. Ze leren daarbij om feedback te geven en te ontvangen, ze passen geleerde gesprekstechnieken toe, geven de leerlingen tips over hoe je leren het beste kunt aanpakken en zij kunnen bijvoorbeeld door middel van spellen specifieke doelen opstellen. De praktijkervaring zorgt ervoor dat zij leren zichzelf professioneel op te stellen en dat zij een context kunnen analyseren op micro-, meso- en macroniveau.

Interesse of meer weten? Neem contact op met SalsA op 020-5995431, bereikbaar maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur of Malu Koppel,
06 2110 3244