Image

Studenten onderzoeken percepties hoogopgeleide niet-Westerse jongeren

De afgelopen maanden hebben 40 studenten Bestuur en Organisatie van de Vrije Universiteit zich gebogen over de problematiek rondom werkloosheid onder hoogopgeleide niet-Westerse jongeren. De studenten van het beste onderzoek mochten hun resultaten aan de gemeente presenteren. Lees erover in dit artikel!
De werkloosheidsverdeling in Amsterdam sluit niet aan bij het multiculturele karakter van de stad. 12% van de niet-Westerse hoogopgeleide jongeren in Amsterdam is werkloos, tegenover 4% van de autochtone hoogopgeleide jongeren (Monitor Jeugdwerkloosheid 2015). De studenten Bestuur en Organisatie hebben onderzocht hoe dit verschil te verklaren is. 
 
Hiertoe hebben ze het verschil tussen percepties over niet-Westerde hoogopgeleide jongeren en 'ideaalbeelden' over werknemers onderzocht. Dit deden ze door 23 interviews te houden met Amsterdamse recruiters over werknemerskwaliteiten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse hoogopgeleide jongeren. 

Discrepantie tussen ideaalbeeld en perceptie
Hieruit bleek dat er, zoals door de studenten werd verwacht, een discrepantie bestaat tussen de ideaalbeelden en de percepties over niet-Westerse hoogopgeleide jongeren. Volgens de ondervraagde recruiters voldoen deze jongeren minder vaak aan het profiel dat voor bepaalde functies wordt geschetst. Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en het gebrek aan sociale vaardigheden spelen hierbij een grote rol. Er heerst ook een perceptie dat de jongeren vaak opgroeien in laag-inkomensgezinnen en dat ze niet de benodigde werknemerskwaliteiten hebben ontwikkeld, waardoor ze ook als minder geschikt worden gezien.

Wel hebben de meeste recruiters een positieve houding tegenover diversiteit in algemene zin. "Ze zeggen bovendien ook open te staan voor het aannemen van niet-Westerse hoogopgeleide jongeren, maar wel als zij aan het profiel voldoen", zegt een van de studenten. 

Klassisme in plaats van racisme
De studenten concluderen hieruit dat er niet per se sprake is van racisme bij de werkgevers, maar meer van klassisme. Bij het beeld van de ideale werknemer wordt niet verzwezen naar etnische afkomst, maar er wordt wél gezocht naar een bepaald type mens: iemand uit de corporale studentenklasse, iemand die lid is van een studentenvereniging, op kamers woont en door middel van nevenactiviteiten buiten de studie veel sociale vaardigheden heeft ontwikkeld. Niet-Westerse studenten maken minder vaak deel uit van dit geschetse ideaalbeeld. 

Discussie en afsluiting
Naar aanleiding van de presentatie van de studenten komt er een discussie op gang. Wat kunnen jongeren doen en wat kunnen bedrijven doen om het gat op te vullen? Zo zegt wethouder Özütok dat het lijkt of de ondervraagde bedrijven op zoek zijn naar alleen maar CEO's en dat je bij multinationals juist meer diversiteit zou verwachten. Geopperd wordt dat bedrijven via de gemeente webseminars aanbieden. Jongeren zouden ook al op de middelbare school en tijdens hun studie goed ingelicht kunnen worden over de heersende culturen bij bepaalde bedrijven.

"Er is te veel stof op tafel om de discussie nu volledig af te sluiten", eindigt de opdrachtgever de bijeenkomst. "Dat neemt niet weg dat jullie bewonderenswaardig, uitgebreid onderzoek hebben verricht en er is veel informatie aan het licht gekomen. Bedankt!"

Lees hier de algemene beschrijving van  dit project