Image

Studeren en wonen op het Science Park. Hoe bevalt het de student?

Het afgelopen semester hebben studenten Algemene Sociale Wetenschappen onderzoek gedaan naar hoe studenten het wonen en studeren op het Science Park ervaren. Wat vinden zij van de voorzieningen? Voelen zij zich verbonden met het Science Park? ‘It feels more like a small island of science, than an academic village.'
Sinds 2009 bevindt de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zich op het Science Park, snel gevolgd door universitair sportcentrum Universum. In 2012 vestigde ook het Amsterdam University College er zich. Kortom, in dit gedeelte Amsterdam zijn genoeg studenten te vinden. Maar hoe ervaren deze studenten het Science Park? Pepijn en Gerrit hebben het onderzocht. Op het Science Park zelf presenteerden zij vandaag hun bevindingen aan het Programmabureau Jongeren- en Studentenhuisvesting, DUWO, het Projectbureau Science Park, de UvA,  Academie van de Stad en hun docent.    

Pepijn heeft gekeken naar hoe voor studenten het Science Park zich verhoudt tot de stad Amsterdam. Het bleek dat niet veel studenten meedoen aan activiteiten op het Science Park, het participatieniveau is  laag. ‘Studenten die nog wel eens meedoen aan activiteiten zijn voornamelijk studenten van het Amsterdam University College en buitenlandse studenten. Bij deze groep studenten bestaat het sociale netwerk namelijk ook vooral uit mensen die ook op de campus wonen. De sociale netwerken van de Nederlandse studenten, die niet wonen op het Science Park,  verspreiden zich over de hele stad heen, daarom trekt deze groep studenten weg van het Science Park als zij klaar zijn met studeren’. Laatstgenoemde groep identificeert zich dan ook niet met het Science Park, maar ziet dit enkel als een plek om te studeren. Door alle groepen wordt het Science Park ervaren als losstaand van Amsterdam. De voorzieningen worden door de studenten over het algemeen als prettig ervaren, maar er is ruimte voor verbetering. ‘Je ziet dat studenten van het AUC voornamelijk aangeven dat er te weinig studieplekken zijn. Nederlandse studenten geven aan dat zij een supermarkt in de buurt missen. Alle studenten vinden echter dat er niet genoeg groen in de buurt is. De omgeving wordt beschreven als koud en industrieel.’  Eén student omschreef het, aldus Pepijn, als volgt: ‘It feels more like a small island of science, than an academic village’.

Gerrit heeft onderzocht of en hoe gemeenschapsgevoel, de fysieke omgeving en de  woon- en studeerervaring van studenten van invloed zijn op hun beleving van het Science Park. ‘Wellicht weinig shockerend, maar de studenten die op het Science Park wonen geven aan zich meer verbonden te voelen dan studenten die hier niet wonen. Die verbintenis voelen zij echter wel met hun medestudenten, niet met het Science Park zelf. Nederlandse studenten geven aan zich totaal niet verbonden te voelen met het Science Park, waarbij zij aangeven het als naar te ervaren dat zij niet op het Science Park mogen wonen.’ De studenten die wel wonen op het Science Park geven aan het dat het er over het algemeen prettig wonen en studeren is.  Het tweede gedeelte van zijn onderzoek vertoont gelijkenissen met dat van Pepijn. Studenten geven aan dat zij de omgeving van Science Park weinig inspirerend vinden, vanwege het weinige groen en het gebrek aan levendigheid. De studeerervaring wordt daarnaast ook als minder prettig ervaren door een tekort aan studieplekken. ‘Onze aanbevelingen zouden dan ook zijn dat er meer groen in de buurt komt, dat er een supermarkt komt, dat er een ruimte komt waar studenten niet studiegerelateerde activiteiten kunnen organiseren en dat er meer studenten in de omgeving kunnen wonen.’