Onze impact koppelen aan de SDG’s

Elke SDG bestaat uit een aantal subdoelstellingen en daaraan hangen weer een aantal indicatoren. In totaal zijn er 17 SDG’s, 169 subdoelstellingen en 232 indicatoren. Alle 192 deelnemende landen moeten zelf hun voortgang op het behalen van een doel bijhouden en rapporteren aan de Verenigde Naties. De indicatoren zijn (helaas nog) niet te meten door kleine organisaties. De meeste indicatoren zijn gericht op landelijk meten. De Rijksoverheid is hier in Nederland verantwoordelijk voor. Ook grote partijen die gelinkt zijn aan de VN, zoals Unicef, meten de indicatoren.

Toch voelen we binnen Academie van de Stad de noodzaak om ook onze impact aan de SDG’s te koppelen. We zien dat de SDG’s een “gezamenlijke taal” bieden om met onze stads- en onderwijspartners het gesprek over onze gezamenlijk impact te voeren en wellicht te vergroten. Bovendien biedt het onszelf inzicht: waar dragen we aan bij? Wat vinden we daarvan en willen we daar iets anders in doen? Daarom hebben we vanaf studiejaar 2020/2021 een plek voor de SDG’s in het impactjaarverslag . In deze blog lees je meer achtergrondinformatie over hoe we onze impact op het behalen van de SDG’s zien en meten.

SDG’s en Academie van de Stad

Academie van de Stad verbindt studenten aan de samenleving. Dit is zo breed dat we ervoor gekozen hebben de impact op de SDG’s in twee delen op te knippen. Allereerst kijken we naar de impact van Academie van de Stad in z’n geheel. In de tweede paragraaf zullen we inzoomen op de impact per project.

Los van de projecten werkt Academie van de Stad door haar missie en visie en daaruit vloeiende werkwijze altijd aan twee SDG’s:

  • SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
  • SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

De missie van Academie van de Stad is namelijk als volgt:

Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.

Doordat wij studenten in de gelegenheid stellen de stad als leeromgeving te gebruiken, voegt dat kwaliteit toe aan het onderwijs. Tegelijkertijd zijn deze studenten in meer dan 100 projecten per jaar hard aan de slag om steden inclusiever, veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Aansluitend bij onze impactmeetmethode benoemen we de impact die Academie van de Stad maakt op het behalen van de SDG’s ook door middel van onze vier impactstatements. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier verder

SDG’s en de projecten van Academie van de Stad

Naast de impact op de SDG’s zoals hierboven genoemd zet Academie van de Stad projecten op binnen allerlei thema’s. Binnen die projecten werken we aan het behalen van verschillende SDG’s.

Zoals hierboven genoemd, bestaat een SDG uit meerdere subdoelstellingen, waaraan weer een of meerdere indicatoren gekoppeld zijn. Die indicatoren zijn voor een organisatie als Academie van de Stad niet meetbaar, omdat ze geformuleerd zijn voor een landelijk meetniveau. Wat we wél kunnen doen, is onze projecten koppelen aan een of meerdere van de SDG’s. Welke SDG’s dat zijn, kun je jaarlijks lezen in ons impactjaarverslag. In gesprek met onze partners maken we de koppeling met een SDG’s. Dat doen we door te kijken of we bijdragen aan één, of meerdere, van de subdoelstellingen van de SDG. Dit geeft ons inzicht aan welke SDG’s wij samen met onze partners werken en de kennis om waar nodig samenwerkingen te verstevigen zodat we nog meer impact kunnen maken.