Amersfoort is een groeiende stad met een grote verdichtingsopgave. Een goede bereikbaarheid is voor Amersfoort belangrijk. De stad Amersfoort kan getypeerd worden als een stad met een hoog autobezit. Door de centrale ligging in midden-Nederland, is de stad een gewilde plaats om in te wonen en te werken. Daardoor is de mobiliteit in en om de stad relatief groot. Een goede bereikbaarheid is aan de ene kant essentieel om de economische vitaliteit op peil te houden. Tegelijkertijd hebben de Amersfoorters behoefte aan een goede leefomgeving. De kunst is een goede balans te vinden tussen bereikbaarheid en leefbaarheid.

Om Amersfoort in de toekomst goed bereikbaarheid te houden, maar ook schoon en gezond, wordt voorrang gegeven aan schone mobiliteit en nieuwe mobiliteitsoplossingen en het stimuleren van alternatieven voor het individuele autobezit. Vanuit het coalitieakkoord is de vraag om te onderzoek hoe het bezit van een tweede (en soms zelfs een derde) gefaseerd kan worden afgebouwd.

‘Blik op de weg’ heeft als doel om handvatten te geven aan deze ontwikkelingsrichting en concrete aanbevelingen te geven.

Om dit gedragsvraagstuk te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van het behaviour change model. Vanuit verschillende gedragslenzen wordt er naar het vraagstuk gekeken. Deze gedragslenzen maken onderscheid tussen bewust gedrag (kennis, zien en beseffen, willen en kunnen, doen en blijven doen) en onbewust gedrag (gewoonte en impulsen). Met het gewenste gedrag in gedachte kijken studenten wat er nodig is om dat te bereiken.