De Civil Society kan beschreven worden als de verzameling van alle vrijwillige sociale relaties, maatschappelijke en sociale organisaties en instellingen die met elkaar de basis vormen van een goed functionerende maatschappij. Een belangrijk onderdeel van de Civil Society is de zorg voor de medemens en kwetsbare groepen in de samenleving.
 
Ontwikkelingen wijzen erop dat de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving sterker zal gaan leunen op het informele circuit. De overheid, en dus het stadsdeel, zal hierin een minder actieve rol gaan spelen, omdat de verantwoordelijkheid meer bij de burger zelf zal komen te liggen. Welzijnswerk zal zich in de toekomst veel meer richten op de verbinding tussen de kwetsbare aan de ene en de sterke/ zelfredzame groepen aan de andere kant. De nadruk zal dan ook veel minder liggen op formeel georganiseerde, langdurige begeleiding. Het leggen van de verbinding tussen groepen die elkaar kunnen helpen, zou het informele circuit en vrijwilligers uit moeten nodigen om de zorgtaken uit te voeren.Tegen deze achtergrond is geconstateerd dat grote hoeveelheden jongeren en studenten in de Spaardammerbuurt zich in zeer beperkte mate mobiliseren en deze taken oppakken. Hieruit zou je kunnen opmaken dat zij het niet als hun burgerplicht beschouwen om actief verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens. In het kader van Civil Society en de woonservicewijk, leeft in de Spaarndammerbuurt de wens om activiteiten te ontwikkelen die deze doelgroepen met elkaar verbindt.
De hoofdvraag in dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Hoe kunnen jongeren in de Spaarndammerbuurt worden gestimuleerd om zich (op vrijwillige basis) in te zetten voor kwetsbare en hulpbehoevende groepen in de samenleving? Studenten Maatschappelijk Werk gaan op onderzoek uit.