Het werkveld van Eigen Haard is in de afgelopen jaren flink veranderd. De nieuwe WoningWet die nieuwe toewijzingsnormen met zich mee bracht en een daarbij terugtrekkende overheid heeft onder ander geresulteerd in een grotere groep huurders die extra steun behoeven: de kwetsbare huurders. Dertig procent van de woningen die vrijkomen moeten met voorrang worden toegewezen aan deze kwetsbare doelgroep. Dit kunnen zowel vluchtelingen met een verblijfstatus, mensen met een psychische aandoening of licht verstandelijke beperking als voormalig dak- en thuislozen zijn. 

Deze veranderende samenstelling op buurt en complexniveau brengt uitdagingen met zich mee. Eigen Haard wil graag weten hoe de buurt zo ingericht kan worden dat zij bijdraagt aan de inclusiviteit. Inclusiviteit begint met het leren kennen en begrip hebben voor en van elkaars achtergronden, interesses en eigenschappen.  Hier ligt dan ook de focus van dit project.    

Studenten van de minor Creativiteit en Innovatie gaan innovatieve concepten bedenken die bijdragen aan de inclusiviteit en het onderling begrip in de buurt. De vraag ‘Hoe kun je ervoor zorgen dat de verbinding tussen huurders toeneemt?' zal het startpunt voor de studenten zijn.