Alle dertien wijken van Amersfoort beschikken over een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te vergroten. Met het buurtbudget wil de gemeente de betrokkenheid en participatie van bewoners vergroten. In iedere wijk vraagt een stichting of vereniging de subsidie bij de gemeente aan. Zij verdelen het budget over de aanvragen uit de wijk.

Vanaf 2017 zal een nieuwe subsidieregeling van start gaan. Deze regeling heet Projecten#Indebuurt en is een subsidieregeling voor activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen, mensen ondersteunen of samenbrengen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de organisatie Indebuurt033, in opdracht van de gemeente. Indebuurt033 is verantwoordelijk voor de sociale basisinfrastructuur in Amersfoort en focust op meer inwonersinitiatieven en nauwere samenwerking tussen organisaties en professionals. Per wijk kan een bewonersvertegenwoordiging (het BuurtBestuur) een advies geven over de aangevraagde initiatieven aan Indebuurt. Indebuurt033 kan de subsidie toekennen aan deze initiatieven. 

Echter, er bestaat een overlap tussen deze twee subsidieregelingen. Voor 2017 is besloten om de twee regelingen naast elkaar te laten bestaan en in 2017 de samenhang nader te onderzoeken. Daarbij moet duidelijk worden wat de komst van de subsidieregeling Projecten#indebuurt betekent voor stichtingen en verenigingen in de wijk die het buurtbudget verdelen. Studenten Bestuurs- en organisatiewetenschappen zullen door middel van onderzoek meer inzicht proberen te krijgen in hoe de twee regelingen zich tot elkaar verhouden.