De moeders in kwestie zijn redelijk zelfredzame moeders met een inkomen, geen LVB problematiek en geen opvoedproblemen. Deze vrouwen zijn niet bekend bij hulpinstanties omdat ze geen hulpvraag hebben. Gezien de leeftijd (18-22 jaar) is er te weinig inschrijftijd bij Woningnet opgebouwd om voor een woning in aanmerking te komen. Voor deze alleenstaande moeders is het inkomen vaak te beperkt voor huren op de vrije markt.

Huisvestingsprojecten voor jongeren of studenten met een jongerencontract zouden uitkomst bieden om tot 26 jaar wachttijd op te bouwen en vanuit een stabiele omgeving verder te zoeken naar woonruimte. Alle vormen van jongerenhuisvesting verbieden echter inwoning van een minderjarige. Als motivatie geven woningbouwverenigingen aan dat de woningen ongeschikt zijn voor gezinnen aangezien het kleine en tijdelijke woningen zijn.  

Deze jonge moeders komen terecht in situaties van tijdelijke of illegale onderhuur, verblijf bij familieleden, vrienden of staan soms letterlijk op straat. Een woonsituatie vanwaar ze vaak moeten verhuizen en die geen stabiliteit biedt voor jonge kinderen. In het geval van onderhuur kunnen moeders geen beroep doen op regelingen als huurtoeslag e.d. Dit kan weer tot andere problemen leiden, bijvoorbeeld schulden. Als de situatie meer onder druk komt te staan bestaat het gevaar dat er wel een beroep moet worden gedaan op hulpverlening. 

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening gaan een compleet beeld scheppen van de huisvestingsproblematiek rondom jonge moeders. Aan de ene kant is het doel om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de regelgeving werkt bij woningcorporaties op het gebied van jongeren- en studentenhuisvesting. Wat zijn de redenen dat jonge moeders niet in aanmerking komen voor een woning? Zijn er mogelijkheden of voorbeelden elders in het land waar hier op een andere manier mee wordt omgegaan? 

Aan de andere kant is het doel om een beter beeld te krijgen van de doelgroep zelf. Hoe groot is de doelgroep die ‘gedupeerd’ wordt? Wat voor acties hebben de jonge moeders zelf genomen? Wat zijn de uiteindelijke daadwerkelijke effecten op de jonge moeders?