60% van de bevolking zet zich op de een of andere manier in als vrijwilliger. Naast de formele bewonerscommissies, bewonersverenigingen, sportclubs en ondernemersverenigingen, enzovoort, gebeurt dit in vele niet formele bewonersgroepen in de wijk. Allen hebben bestaansrecht, voorzien in een bepaalde behoefte van bewoners en zijn georganiseerd op basis van een bepaalde (rechts)vorm. De ene is slagvaardiger en invloedrijker dan de ander en het lijkt zo te zijn dat deze netwerken in de verschillende wijken in de stad een verschillende intensiteit en dynamiek vertonen.
Zelfinitiatief van bewoners is een sterk groeiend fenomeen en Eigen Haard wil die ontwikkeling ondersteunen. Het is daarbij noodzakelijk een beeld te vormen van de bestaande initiatieven en netwerken. Een goed beeld daarvan zou de corporatie kunnen helpen te bepalen welke middelen zij kan bieden om de participatie en bewonersinitiatief te stimuleren.