Ieder stadsdeel in Amsterdam heeft een Meldpunt zorg en Overlast. Deze meldpunten vormen het aanspreekpunt voor burgers die zich zorgen maken over of overlast ervaren van buren. Het meldpunt heeft een regiefunctie waarbij partners in zorg kunnen worden ingezet als dat nodig is en is contactpersoon voor de melder het eerste aanspreekpunt. Het meldpunt is ook een informatiepunt voor partners binnen en buiten de gemeente ontrent personen en adressen. 

Sinds enkele tijd hebben de meldpunten ook een ook een rol bij huisuitzettingen. Bewoners die grote huurachterstanden hebben kunnen worden geconfronteerd met ontruimingen van de woning. Vanuit financieel opzicht is dit altijd voldoende juridisch onderbouwd, maar vanuit zorg en maatschappelijk oogpunt is het uit huis zetten van bewoners soms een hele slechte oplossing. Om de mogelijke negatieve gevolgen van uitzettingen te ondervangen krijgt het meldpunt zorg en woonoverlast alle geplande ontruimingen enkele dagen voor de cruciale datum doorgespeeld. Het meldpunt heeft enkele instrumenten/ interventies die ze kan hanteren, om de ontruiming te voorkomen als zij dat noodzakelijk acht.
 
Stadsdeel Zuid wil graag inzicht krijgen in de verschillen en overeenkomsten tussen de wijze waarop de meldpunten met deze relatief nieuwe taak omgaan. Is bijvoorbeeld het proces rondom ontruimingen bij alle meldpunten Zorg en Woonoverlast gelijk? En wat is er te zeggen over de relatie tussen bepaalde manieren van werken en de effectiviteit van het meldpunt? Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen gaan hiermee aan de slag!