Er is sprake van een verandering van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Overheden en woningcorporaties leggen meer verantwoordelijkheid terug bij bewoners en krijgen idealiter een meer ondersteunende en adviserende rol. Die verschuiving vraagt een nieuwe houding van bewoners, maar ook van professionals van overheden en corporaties.

Ook woningcorporatie Eigen Haard heeft te maken met deze vernieuwing in haar rol ten opzichte van de huurders en huurdersvertegenwoordigers. Uitdagingen voor Eigen Haard zijn hierbij: Hoe faciliteren en stimuleren we het sociaal eigenaarschap onder bewoners(groepen) in plaats van te betuttelen en barrières op te werpen? En: hoe gaan we van regelzucht naar vertrouwen? Hoe leren we professionals om zaken los te laten en hoe ziet hun nieuwe rol eruit? 

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaan bij dit project onderzoeken hoe Eigen Haard huurders meer kan betrekken bij de legitimering van haar handelen en bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Hierbij zullen de studenten ook kijken welke rol de huurders hebben en welke rol Eigen Haard heeft. Ze zullen hierbij rekening houden met de veranderende rol van de corporatie en met de verschuiving van verzorgings- naar participatiemaatschappij.