In de lente is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Voor het nieuwe gemeentebestuur ligt er een grote taak om de relatie tussen burgers, ondernemers en overheid te verbeteren. Bewoners hebben net zulke goede, zo niet betere, ideeën als het stadsbestuur. De stad Amsterdam streeft naar een open en transparant bestuur, een naar buiten gerichte organisatie die open staat voor maatschappelijk en buurtgericht initiatief. In het project ‘Lesson Learned’ evalueren de studenten eerder uitgevoerde trajecten. De opgedane kennis en de lessen die hieruit voortkomen worden zo geborgd voor de organisatie.

Binnen dit project ‘Lessons Learned’ evalueren de studenten daarom de eerder uitgevoerde participatietrajecten. Hierbij is het doel tweeledig. Aan de ene kant is de gemeente op zoek naar actuele kennis op het gebied van participatie. Vragen hiervoor zijn bijvoorbeeld: Wat is de huidige stand van zaken? Is er buiten Amsterdam belangrijke kennis om mee te nemen in het beleid voor de stad? Anderzijds is er vraag vanuit de organisatie naar praktische handvatten met betrekking tot het uitvoeren van een participatietraject.