De afdeling mobiliteit van de provincie Noord-Holland richt zich op verschillende mobiliteitsvraagstukken in de provincie. Dit zijn veelal gemeentegrens-overstijgende projecten en beleidsontwikkelingen waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Ook is de toekomst onzeker: ontwikkelingen als de zelfrijdende auto gaan naar verwachting grote invloed hebben, maar de effecten zijn nog niet duidelijk. Dit maakt het werken voor de provincie complex. Zij zouden graag willen weten hoe zij hun organisatie zodanig kunnen inrichten dat er innovatief én gericht gewerkt kan worden, en wat dat vraagt van werknemers aan houding en gedrag.

Omdat de afdeling wil meebewegen met de laatste ontwikkelingen en innovaties binnen het werkveld is het soms nodig om op een nieuwe manier te werken en de organisatie daarin mee te laten ontwikkelen. Tot op zekere hoogte gebeurt dit al maar binnen de afdeling heerst het gevoel dat er nog een hoop moet gebeuren op weg naar de toekomst. De hoofdvraag die hierbij centraal staat is als volgt geformuleerd: ‘Hoe kan de provincie Noord-Holland mee ontwikkelen met het veranderende werkveld?

Studenten van de minor Managament van Cultuurverandering maken een inventarisatie van de verschillende thema’s die spelen op de afdeling. Dit zullen zij doen door kwalitatieve interviews af te nemen onder medewerkers van de afdeling Mobiliteit. Vervolgens zullen zij een analyse maken van de opgehaalde input en schetsen de studenten hun toekomstperspectief en beschrijven zij hoe de afdeling mobiliteit er volgens hen uit zou moeten zien en welke waarden hierbij horen, in hoeverre er nu al aan innovatie wordt gewerkt en hoe de kernwaarden al in concreet gedrag zijn/worden omgezet.