De provincie Utrecht groeit. Utrecht heeft een centrale ligging in de Randstad, beschikt over mooie natuurgebieden en heeft goede verbindingen met de rest van Nederland. Het aantal mensen dat zich in deze regio vestigt, is groter dan het aantal inwoners dat vertrekt. Volgens de prognoses komen er tot 2040 nog ongeveer 160.000 inwoners bij (Staat van Utrecht, 2017). Door de groei van de bevolking en de economie, neemt de mobiliteit in de stad Utrecht toe. Elke dag reizen er veel mensen van, naar en door Utrecht. De toename van de mobiliteit heeft consequenties voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast zorgt de toename van mobiliteit ervoor dat het leefklimaat de stad onder druk te staan. Mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijke taken van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht wil waken voor de groeiende druk op steden en de leefbaarheid ervan.

In dit licht gaan 200 studenten Built Environment van de Hogeschool Utrecht onderzoeken hoe je kunt zorgen voor een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en goede leefomgevingskwaliteit. Zij bedenken innovatieve oplossingen die een impuls geven aan de inrichting, mobiliteit en bereikbaarheid van Utrecht, opdat de stad toekomstbestendig en duurzaam is en de kwaliteit van de ruimte behouden blijft.

De studenten gaan verdeeld over drie schalen aan de slag:
• Groot: In de provincie moeten 160.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Aan de studenten de vraag: hoe kan/moet de provincie hier mee omgaan?
• Middelgroot: Er komt een nieuwe zone in Utrecht, waar een nieuwe wijk gaat komen. Hoe ziet de wijk van de toekomst er uit?
• Klein: in deze casus komt er een platform boven het spoor, zo wordt er dubbel gebruik gemaakt van de ruimte. De vraag aan de studenten is: hoe kan deze ruimte effectief en efficiënt worden ingericht?