Tot 1 januari 2013 voerde de gemeente de Wet inburgering uit. Vanaf 1 januari 2013 is de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe Nederlanders overgegaan van de gemeente naar het Rijk. Dit betekent dat de gemeente mensen niet meer kan verplichten om deel te nemen aan de inburgering, maar dat de burger dat zelf moet organiseren. Ondanks dat gegeven vindt de gemeente het belangrijk om mensen te blijven ondersteunen.

Daarom biedt de gemeente Amsterdammers die een taalbehoefte hebben een educatief aanbod. Naast de cursussen die de taalaanbieders aanbieden aan inburgeraars, staan de cursisten ook voor de uitdaging om dit vast te leggen in een portfolio. Hierin dient de cursist te laten zien dat hij/zij participeert binnen de Nederlandse maatschappij. Dit onderdeel dient voornamelijk opgebouwd te worden buiten de cursus om en is voor sommige cursisten een grote opgave. Studenten kunnen hier een bijdrage aan leveren door de taalaanbieders te ondersteunen en de cursisten verder te helpen.  

De studenten hebben daarom in dit project de volgende doelen:
•    Het stimuleren van taalcursisten om buiten de klas activiteiten te ondernemen, om zo meer in contact te komen met de Nederlandse taal. 
•    Het waarborgen van de individuele aandacht en ondersteuning van taalcursisten vanuit DWI. 
•    Het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten in het algemeen.
•    De cursist begeleiden bij de opbouw van de portfolio.

De Springlevende Stage is een nieuwe formule voor Academie van de Stad, waarbij er op grote schaal studenten als stagiar worden ingezet en intensief begeleid worden door Academie van de Stad. 

Daarnaast zullen andere stagiaires, die voor hun stage vier dagen per week de tijd hebben, een rol spelen in het evaluatie-onderzoek ‘Educatie Werkt!’ dat gedaan wordt vanuit E&I. Het programma Educatie Werkt!, Amsterdams beleid voor volwasseneneducatie 2013-2015, is het vervolg van het “Basisprogramma Burgerschap en Educatie 2011-2013” waarop het Amsterdamse beleid voor inburgering en volwasseneneducatie gebaseerd was. Nu de gemeentelijke taak voor nieuwe verplichte inburgeraars is vervallen, richt de educatie zich op de volwassenen met een taalbehoefte die al (langer) in Nederland verblijven. De studenten zullen onderzoeken in hoeverre de doelgroep bereikt wordt en de doelstellingen behaald worden.