Taal buiten de klas

Achtergrond

Het Rijk is van plan het inburgeringsstelsel te wijzigen. Volgens de planning van het Rijk krijgen de gemeenten per 2021 de regie op de inburgering. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de inburgeringsplichtigen zelf. Vooruitlopend op de wetswijziging neemt de gemeente Amsterdam stappen om het huidige inburgeringsonderwijs verbeteren. Daarom is met 22 Amsterdamse taalaanbieders een kwaliteitsconvenant getekend waarin men samen streeft naar kwalitatieve inburgerings- en taaltrajecten voor nieuwe Amsterdammers. Kwaliteitscontroleurs van de gemeente monitoren de verschillende taalaanbieders opdat zij de kwaliteit bieden overeenkomstig met de eisen van het convenant. Dit gebeurt o.a. door middel van (on)aangekondigde lesbezoeken. Gemeente Amsterdam zal in 2020 voor taalaanbieders een aanbesteding uitschrijven voor het aanbieden van inburgeringstrajecten.

Naast kwaliteitscontroles bij de aangesloten taalaanbieders, wil de gemeente onder de cursisten die een inburgeringstraject bij een convenantpartner volgen een onderzoek naar ervaringen met de praktijk uitvoeren. De uitkomsten hiervan dienen als input bij het vormgeven van een integrale leidraad met betrekking tot de aanbesteding.