Afgelopen jaren is er gewerkt met diverse klassieke “vouchersystemen”. Corporatie en stad stellen bewonersbudgetten beschikbaar en de bewoner met het beste idee volgens de professionals krijgt een budget om het bewonersinitiatief te gaan realiseren. Wat opvalt, is dat daar slechts een klein deel van de bewoners aan mee doet en dat is vaak dezelfde groep. Het is niet altijd duidelijk of er draagvlak voor de initiatieven is en de besluitvorming ligt bij professionals van corporatie en stad.
De vraag bij dit project is: kan dit niet beter en sneller? En kan er niet een grotere groep aangetrokken worden om met ideeën te komen? Mogelijk wel. De komende maanden worden er drie nieuwe experimenten gestart, waarvan twee onder de noemer Aan Zet Budget. Het bewonersbudget wordt elk kwartaal onder alle huurders uitgezet en kan alleen worden verzilverd als het door bewoners gezamenlijk wordt ingezameld. En door criteria vooraf vast te stellen, kan het ingediende initiatief direct worden goedgekeurd. Een alternatief bewonersbudgetsysteem is een budgetmodel dat net andersom werkt: de punten worden collectief verdiend met vrijwilligerswerk in de buurt en dat kan individueel door huurders en/of bewoners worden verzilverd bij derden. De laatste is in diverse landen in opkomst onder de noemer  “Community Currencies”. Waar vinden deze innovatieve bewonersbudgetsystemen nu al plaats? Wat zijn voor- en nadelen ten opzichte van de klassieke vouchersystemen voor bewonersbudgetten? Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren voor de corporatie en stad om op te letten? En hoe start je dit goed? Deze vragen worden in dit project voorgelegd aan studenten van de minor Outreachend Werken van de Hogeschool van Amsterdam.