Onder de noemer ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ probeert het welzijnswerk in Nederland al enige tijd een omslag te maken van aanbod- naar vraaggerichtheid. In het nieuwe welzijn worden mensen aangemoedigd om in de eerste plaats een beroep te doen op het informele netwerk. Op die manier, zo is de gedachte, wordt het probleemoplossend vermogen en de zelfredzaamheid van zowel individuen als groepen geactiveerd. Mensen zullen meer worden aangesproken op wat ze zelf kunnen doen om hun problemen op te lossen en in het vervolg te voorkomen. Al dan niet met hulp uit de eigen omgeving. Met mensen die hulp nodig hebben, wordt ook besproken wat zij voor anderen kunnen betekenen. 

De ontwikkelingen roepen vragen op of ouderen in de samenleving in staat zijn de nodige ondersteuning te vinden en te organiseren. Stadsdeel West en de ABC Alliantie willen er op toezien dat deze groep bewoners tijdens de overgang niet tussen wal en schip belanden. In de Spaarndammerbuurt zijn relatief veel ouderen woonachtig wiens talenten en behoefte nog lang niet genoeg benut worden. Volgens de visie van de Zilveren Kracht worden senioren aangemoedigd om zo lang mogelijk hun kennis, talenten en levenservaring inzetten voor de samenleving. Studenten van de minor Menselijk Gedrag zullen onderzoeken wat deze verborgen krachten zijn en hoe senioren kunnen worden aangemoedigd om potentie om te zetten naar actie.

Bekijk hier het verslag van de eindpresentatie.”